समृद्ध समाजको स्थापना, पुष्कर सहकारीको चाहाना   समृद्धि समाजको स्थापना, पुष्कर सहकारीको चाहाना  

Pushkar Saving & Credit Cooperative Ltd.

 Go Back

अध्ययन अवलोकन तथा तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने सदस्यको लागि सूचना

कार्यक्रमको नाम, कार्यक्रम हुने दिन तथा स्थानको विवरण

1) Training on Entrepreneurs hip Development for Cooperatives of Nepal
Date: 2070 Mangsir 18 to 22
Venue: F.M.D.I, Hariyana, India

1) Elevation of Managerial Capacities of Coop Managers of Nepal
Date: 2070 Paush 29 to Magh 03
Venue: F.M.D.I, Hariyana, India

1) Leadership Development Training for Woman Cooperators of Nepal
Date: 2070 Magh 21 to 25
Venue: F.M.D.I, Hariyana, India
News & Events

अध्ययन अवलोकन तथा तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने सदस्यको लागि सूचना

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

संस्थागत बिकास तालिमबारे छोटो जानकारी

New Year 2072 Program

Fifth Annual Meeting Reports

Downloads

Contact Information

Pushkar Saving and Credit Co-operative Ltd.
Ka. Ma. Na. Pa. - 35, Pepsocola, Kathmandu, Nepal

+977-01-5156123

info@pushkarsaving.coop.np

www.pushkarsaving.coop.np